právní

1 - Podmínky 

Článek 1 - Definice  

Pro účely těchto podmínek: 

 • Ochranná lhůta: lhůta, v níž může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy;
 • Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná při výkonu povolání nebo podnikání a uzavírá s podnikatelem smlouvu na dálku; 
 • Den: kalendářní den; 
 • Doba trvání transakce: smlouva na dálku týkající se řady produktů a / nebo služeb, jejichž povinnost dodávek a / nebo nákupu je časově rozložena; 
 • Odolné médium: jakékoli prostředky, které spotřebiteli nebo podnikateli umožňují ukládat informace určené jemu osobně způsobem, který umožňuje budoucí konzultace a nezměněnou reprodukci uložených informací; 
 • Právo na odstoupení od smlouvy: možnost pro spotřebitele odstoupit od smlouvy na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou; 
 • Vzorový formulář pro odvolání: vzorový formulář o zrušení poskytnutý podnikatelem, který může spotřebitel vyplnit, když chce uplatnit své právo na zrušení; 
 • Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která spotřebitelům nabízí produkty a / nebo služby na dálku;
 • Smlouva na dálku: dohoda, při které se v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej produktů a / nebo služeb na dálku až do uzavření dohody včetně včetně této smlouvy výlučně používá jeden nebo více prostředků komunikace na dálku; 
 • Technika pro komunikaci na dálku: znamená, že jej lze použít k uzavření dohody, aniž by byli spotřebitel a podnikatel ve stejné místnosti současně. 
 • Všeobecné obchodní podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky podnikatele.  

Článek 2 - Totožnost hospodářského subjektu 

Treehouse
POBox 1067
1440 BB, Purmerend
The Hague
Nederland 

info@wholecelium.com

Článek 3 - Použitelnost  

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro každou nabídku podnikatele a pro každou smlouvu na dálku a objednávky mezi podnikatelem a spotřebitelem. 
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli k dispozici znění těchto podmínek. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, že podmínky lze u provozovatele zkontrolovat a budou co nejdříve zaslány spotřebiteli bezplatně na jeho žádost. 
 3. Pokud je smlouva uzavřená na dálku elektronicky, může být na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku spotřebiteli k dispozici text těchto obchodních podmínek tak, aby jej mohl spotřebitel snadno uložit odolné médium. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze všeobecné podmínky zobrazit elektronicky, a že budou zaslány elektronicky nebo jinak zdarma na žádost spotřebitele.
 4. V případě, že kromě těchto obecných podmínek platí také konkrétní podmínky produktu nebo služby, použijí se obdobně druhý a třetí odstavec a spotřebitel se může v případě konfliktu vždy dovolávat použitelného ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější. Všeobecné obchodní podmínky. 
 5. Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných podmínek kdykoli zcela nebo částečně neplatné nebo anulované, dohoda a tyto podmínky zůstanou jinak v platnosti a dotyčné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které přibližuje originál co nejpřesněji ve vzájemné konzultaci. 
 6. Situace, které nejsou v těchto všeobecných podmínkách upraveny, by měly být posuzovány „v duchu“ těchto všeobecných podmínek. 
 7. Nejistoty ohledně výkladu nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich podmínek by měly být vykládány „v duchu“ těchto všeobecných podmínek. 

Článek 4 - Nabídka  

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno. 
 2. Nabídka je nezávazná. Podnikatel je oprávněn nabídku změnit a upravit. 
 3. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a / nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil spotřebiteli řádně posoudit nabídku. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o skutečnou reprezentaci nabízených produktů a / nebo služeb. Zjevné chyby nebo zjevné chyby v nabídce podnikatele nezavazují. 
 4. Všechny obrázky, specifikace a informace obsažené v nabídce jsou pouze informativní a nemohou vést ke kompenzaci nebo zrušení smlouvy. 
 5. Obrázky produktů jsou skutečným vyjádřením nabízených produktů. Podnikatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám produktů.  
 6. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti jsou s přijetím nabídky spojeny. Jedná se zejména o: 

- cena včetně daní, ale NENÍ náklady na dopravu;

 • veškeré náklady na dopravu
 • způsob, jakým bude dohoda uzavřena a jaké kroky budou za tímto účelem nezbytné; 
 • zda se právo na odstoupení uplatní či nikoli; 
 • způsob platby, doručení a provedení dohody; 
 • lhůta pro přijetí nabídky nebo lhůta, ve které podnikatel garantuje cenu; 
 • zda bude smlouva archivována po jejím uzavření, a pokud ano, jakým způsobem je spotřebitel může konzultovat; 
 • způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat údaje, které poskytl v rámci smlouvy, a případně je opravit; 
 • jakékoli další jazyky, ve kterých lze kromě angličtiny a nizozemštiny uzavřít dohodu; 
 • kodexy chování, kterým obchodník podléhá, ​​a způsob, jakým může spotřebitel tyto kodexy chování konzultovat elektronicky; a 
 • minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě vytrvalostní transakce.  

Článek 5 - Dohoda  

 1. Dohoda je s výhradou ustanovení odstavce 4 uzavřena v okamžiku přijetí nabídky spotřebitelem a splnění stanovených podmínek. 
 2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, obchodník okamžitě potvrdí přijetí přijetí nabídky elektronicky. Dokud obchodník nepotvrdí přijetí tohoto přijetí, může spotřebitel smlouvu zrušit. 
 3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, podnikne podnikatel vhodná technická a organizační opatření k zajištění elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, podnikne podnikatel příslušná bezpečnostní opatření. 
 4. Podnikatel může - v rámci právního rámce - informovat sám sebe, zda může spotřebitel splnit své platební povinnosti, jakož i všechny skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy uzavřené na dálku. Pokud má provozovatel na základě tohoto šetření dobré důvody k neuzavření dohody, je oprávněn odmítnout objednávku nebo žádost s uvedením důvodů nebo k implementaci připojit zvláštní podmínky. 
 5. Podnikatel poskytne spotřebiteli následující informace o produktu nebo službě, a to písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvanlivé médium: 
 • e-mailová adresa provozovny podnikatele, na kterou se spotřebitel může obrátit se stížností; 
 • podmínky a podmínky, za nichž může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasný údaj o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy; 
 • informace o stávajícím poprodejním servisu; 
 • údaje uvedené v čl. 4 odst. C těchto podmínek, pokud obchodník spotřebiteli tyto údaje již neposkytl před uzavřením smlouvy; 
 • požadavky na ukončení smlouvy, pokud má smlouva dobu trvání delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou.  
 • V případě trvalé transakce se ustanovení předchozího odstavce vztahuje pouze na první dodávku. 
 • Každá dohoda se uzavírá za odkladných podmínek dostatečné dostupnosti příslušných produktů.   

Článek 6 - Právo na odstoupení  

Při dodání produktů: 

 1. Při nákupu produktů má spotřebitel možnost smlouvu zrušit bez udání důvodu po dobu 14 dnů. Tato lhůta na rozmyšlenou začíná dnem po převzetí produktu spotřebitelem nebo zástupcem předem určeným spotřebitelem a oznámeným podnikateli. 
 2. Během období reflexe bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Produkt rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném k posouzení, zda si produkt přeje ponechat. Pokud využije své právo na odstoupení, vrátí produkt s neporušenými plombami neotevřenými. Pokud byla položka použita / otevřena, nemůže podnikatel přijmout výběr spotřebitele z důvodu potenciální denaturace produktu. 
 3. Pokud si spotřebitel přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, je povinen informovat podnikatele do 14 dnů od převzetí produktu. Spotřebitel to musí oznámit prostřednictvím vzorového formuláře. Poté, co spotřebitel oznámil, že si přeje uplatnit své právo na odstoupení, musí zákazník do 14 dnů vrátit produkt. Spotřebitel musí prokázat, že dodané zboží bylo vráceno včas, například dokladem o odeslání.  
 4. Pokud zákazník po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 2 a 3 nedal najevo, že si přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, nebo nevrátil výrobek podnikateli, jedná se o prodej.  

V případě dodání služeb: 

 1. Při poskytování služeb má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu k zrušení po dobu nejméně 14 dnů, počínaje dnem uzavření smlouvy. 
 2. Aby mohl spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, bude se řídit přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými obchodníkem v nabídce a / nebo nejpozději v době dodání. 

Článek 7 - Náklady v případě zrušení  

 1. Pokud spotřebitel využije své právo na odstoupení od smlouvy, nese nanejvýš náklady na vrácení zboží. 
 2. Pokud spotřebitel zaplatil částku, vrátí mu podnikatel tuto částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po výběru. To podléhá podmínce, že produkt již obchodník obdržel zpět, nebo lze předložit nezvratný důkaz o úplném vrácení. Úhrada bude provedena stejným způsobem platby, jaký používá spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasí s jiným způsobem platby. 
 3. V případě poškození výrobku v důsledku neopatrného zacházení samotným spotřebitelem je spotřebitel odpovědný za jakékoli snížení hodnoty produktu. 
 4. Spotřebitel nemůže nést odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty produktu, pokud obchodník neposkytl všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, což je nutné provést před uzavřením kupní smlouvy.   

Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení  

 1. Obchodník může vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy u produktů, jak je popsáno v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy se použije, pouze pokud to obchodník jasně uvedl v nabídce, alespoň včas před uzavřením smlouvy. 
 2. Vyloučení práva na odstoupení je možné pouze u produktů:  
 • které jsou zjevně osobní povahy; 
 • které ze své podstaty nelze vrátit; 
 • které se mohou rychle kazit nebo stárnout; 
 • jejichž cena souvisí s fluktuacemi na finančním trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv; 
 • pro hygienické výrobky, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
 1. Vyloučení práva na odstoupení je možné pouze u služeb: 
 • jehož dodávka byla zahájena s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na rozmyšlenou;     

Článek 9 - Cena  

 1. Během doby platnosti uvedené v nabídce nebudou ceny nabízených produktů a / nebo služeb zvýšeny, s výjimkou změn cen v důsledku změn sazeb DPH. 
 2. Na rozdíl od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají fluktuacím na finančním trhu a na které nemá žádný vliv, s proměnlivými cenami. Tyto výkyvy a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílovými cenami, jsou zmíněny v nabídce.  
 3. Zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno, pouze pokud je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení. 
 4. Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření dohody je povoleno, pouze pokud to podnikatel stanovil a:  
 • jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo 
 • spotřebitel má právo vypovědět smlouvu ke dni, kdy zvýšení ceny nabude účinku. 
 1. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb jsou uvedeny včetně DPH. 
 2. Všechny ceny podléhají tiskovým a typografickým chybám. Neneseme žádnou odpovědnost za následky chyb při tisku a sazbě. V případě chyb při tisku a sazbě není podnikatel povinen dodat produkt podle nesprávné ceny.    

Článek 10 - Shoda a záruka  

 1. Podnikatel zaručuje, že produkty a / nebo služby splňují dohodu, specifikace uvedené v nabídce, přiměřené požadavky na spolehlivost a / nebo použitelnost a datum uzavření smlouvy existující právní ustanovení a / nebo vládní předpisy. Pokud je to dohodnuto, podnikatel rovněž zaručuje, že je produkt vhodný pro jiné než běžné použití.
 2. Záruka poskytnutá podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nemá vliv na zákonná práva a nároky, které může spotřebitel podle smlouvy vůči podnikateli uplatnit. 
 3. Případné vady nebo nesprávně dodané výrobky musí být podnikateli písemně nahlášeny do 14 dnů od dodání. Výrobky musí být vráceny v původním obalu a v novém stavu. 
 4. Záruční doba podnikatele odpovídá záruční době výrobce. Podnikatel však nikdy není odpovědný za konečnou vhodnost produktů pro každou jednotlivou aplikaci ze strany spotřebitele, ani za žádné rady týkající se použití nebo aplikace produktů. 
 5. Záruka neplatí, pokud:  
 • Spotřebitel opravil a / nebo zpracoval dodané výrobky sám nebo si je nechal opravit nebo zpracovat třetími stranami; 
 • Dodané výrobky byly vystaveny neobvyklým podmínkám nebo jinak nedbale ošetřeny nebo v rozporu s pokyny podnikatele a / nebo byly ošetřeny na obalu; 
 • Vada je zcela nebo zčásti výsledkem předpisů, které vláda uložila nebo zavede s ohledem na povahu nebo kvalitu použitých materiálů.    

Článek 11 - Dodání a provedení 

 1. Podnikatel bude při přijímání a provádění objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytování služeb věnovat maximální možnou péči.
 2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel uvedl společnosti. 
 3. S výhradou toho, co je uvedeno v odstavci 4 tohoto článku, společnost provede přijaté objednávky rychle, nejpozději však do 30 dnů, pokud spotřebitel nesouhlasil s delší dodací lhůtou. Dojde-li ke zpoždění dodávky nebo pokud nelze objednávku provést nebo ji lze provést pouze částečně, obdrží o tom spotřebitel oznámení nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo na bezplatné zrušení smlouvy. Spotřebitel nemá právo na náhradu škody.  
 4. Všechny dodací lhůty jsou orientační. Spotřebitel nemůže z žádné z těchto podmínek odvodit žádná práva. Překročení podmínky neopravňuje spotřebitele k odškodnění. 
 5. V případě rozpuštění podle odstavce C tohoto článku vrátí podnikatel částku zaplacenou spotřebitelem co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po rozpuštění. 
 6. Pokud se ukáže, že dodání objednaného produktu není možné, vynaloží podnikatel veškeré úsilí na zpřístupnění náhradního zboží. Nejpozději při dodání bude jasně a srozumitelně uvedeno, že bude dodán náhradní výrobek. U náhradních položek nelze vyloučit právo na výběr. Náklady na jakoukoli zpětnou zásilku nese podnikatel. 
 7. Riziko poškození nebo ztráty produktů nese podnikatel až do okamžiku dodání spotřebiteli nebo dříve jmenovanému a oznámenému zástupci, pokud není výslovně dohodnuto jinak.  

Článek 12 - Trvání transakcí: doba trvání, ukončení a obnovení 

Ukončení  

 1. Spotřebitel může uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, ukončit kdykoli na základě dohodnutých pravidel ukončení a výpovědi až na jeden měsíc. 
 2. Spotřebitel může uzavřít smlouvu na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelnou dodávku produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli na konci určité doby vyprší, s výhradou dohodnutých pravidel ukončení a výpovědi až na jeden měsíc. 
 3. Spotřebitel může uzavřít smlouvy uvedené v předchozích odstavcích: 
 • ukončit kdykoli a neomezovat se pouze na ukončení v konkrétním čase nebo v konkrétním časovém období; 
 • přinejmenším je vypovědět stejným způsobem, jakým do nich vstoupil; 
 • vždy ukončit se stejnou výpovědí, jakou si podnikatel stanovil sám.

Obnova 

 1. Smlouva uzavřená na dobu určitou pro pravidelnou dodávku produktů (včetně elektřiny) nebo služeb nemusí být mlčky obnovována nebo obnovována na dobu určitou. 
 2. Na rozdíl od předchozího odstavce může být smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena pro pravidelné doručování denních zpráv a týdeníků a časopisů, mlčky obnovována na dobu určitou až na tři měsíce, pokud spotřebitel na konci prodloužení může vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou až jednoho měsíce. 
 3. Smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena pro pravidelnou dodávku produktů nebo služeb, může být tichým způsobem obnovena na dobu neurčitou, pokud může spotřebitel kdykoli vypovědět výpověď až na jeden měsíc a výpověď až tři měsíce, pokud má smlouva pravidelně, ale méně než jednou za měsíc doručovat denní, zpravodajské a týdenní noviny a časopisy. 
 4. Dohoda s omezenou dobou trvání pro pravidelné doručování deníků, zpráv a týdeníků a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) nebude automaticky pokračovat a bude ukončena automaticky na konci zkušebního nebo úvodního období. 

Trvání 

 1. Pokud má smlouva dobu trvání delší než jeden rok, může spotřebitel po jednom roce smlouvu ukončit kdykoli s výpovědní lhůtou až jednoho měsíce, ledaže by přiměřenost a spravedlnost bránila ukončení smlouvy před koncem sjednané doby.   

Článek 13 - Platba  

 1. Není-li dohodnuto jinak, částky, které dluží spotřebitel, musí být zaplaceny do 7 pracovních dnů po začátku lhůty na rozmyšlenou, jak je uvedeno v čl. 6 odst. A. V případě dohody o poskytnutí služby začíná tato lhůta běžet poté, co spotřebitel obdržela potvrzení dohody. 
 2. Spotřebitel je povinen neprodleně nahlásit jakékoli nepřesnosti v platebních údajích poskytnutých nebo uvedených podnikateli. 
 3. V případě nezaplacení spotřebitelem má podnikatel právo, na základě zákonných omezení, účtovat spotřebiteli přiměřené náklady, které mu vznikly předem.  

Článek 14 - Reklamační řád  

 1. Podnikatel má dostatečně zveřejněný reklamační řád a vyřizuje stížnosti v souladu s tímto reklamačním řádem. 
 2. Stížnosti na implementaci smlouvy musí být podány do 7 dnů plně a jasně popsané podnikateli poté, co spotřebitel zjistí vady. 
 3. Na stížnosti podané podnikateli bude odpovězeno do 14 dnů ode dne přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelnou delší dobu zpracování, podnikatel odpoví ve lhůtě 14 dnů zprávou o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď. 
 4. Nelze-li stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, vzniká spor, který je předmětem řešení sporu. 
 5. V případě stížnosti by se měl spotřebitel nejprve obrátit na podnikatele. Pokud je webový obchod přidružen k Stichting WebwinkelKeur a stížnosti, které nelze vyřešit na základě vzájemné konzultace, měl by se spotřebitel obrátit na Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), který bude zprostředkovat bezplatně. Zkontrolujte, zda má tento webový obchod aktuální členství, prostřednictvím https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Pokud dosud nebylo dosaženo řešení, má spotřebitel možnost nechat si stížnost vyřídit nezávislou rozhodčí radou jmenovanou Stichting WebwinkelKeur, rozhodnutí je závazné a podnikatel i spotřebitel s tímto závazným rozhodnutím souhlasí. Odeslání sporu tomuto výboru pro řešení sporů je spojeno s náklady, které musí spotřebitel uhradit příslušnému výboru. Stížnosti lze podávat také prostřednictvím evropské platformy pro online řešení sporů (http://ec.europa.eu/odr). 
 6. Reklamací nejsou pozastaveny povinnosti podnikatele, pokud podnikatel písemně neurčí jinak. 
 7. Pokud podnikatel shledá reklamaci jako opodstatněnou, bezplatně podle svého uvážení dodané výrobky buď vymění, nebo opraví.  

Článek 15 - Spory  

 1. Dohody mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí výhradně nizozemským právem. I když má spotřebitel bydliště v zahraničí. 
 2. Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.  

Článek 16 - Další nebo odlišná ustanovení 

Další ustanovení nebo ustanovení odchylující se od těchto všeobecných podmínek nemusí být pro spotřebitele na úkor a musí být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvanlivý datový nosič.

 

Další konkrétní podmínky

Při zadávání objednávky musí zákazník souhlasit s těmito 7 podmínkami:

a) Objednávání je na vlastní riziko zákazníka. Dodáváme na mezinárodní úrovni (do mnoha zemí světa), ale nemůžeme sledovat každý jediný zákon (+ tlumočení) na každý jeden z našich produktů v každé jednotlivé zemi. Zákazník souhlasí, že bude odpovědný za dodržování zákonů své vlastní země. Kupující proto slibuje v každé situaci, že nepodá žádné právní kroky / nároky vůči našim webovým stránkám, naší společnosti a osobám, které pro naši společnost pracují.

b) Celocelium to zaručuje všechny objednávky, které byly zaplaceny, budou odeslány, zabaleny slušným a diskrétním způsobem. Wholecelium však nenese odpovědnost za žádné škody nebo ztráty způsobené použitím, objednáním nebo dodáním našich článků vám nebo vám. Celní a poštovní předpisy mimo Nizozemsko by bohužel mohly rušit a mohly by způsobit zpoždění vaší zásilky o několik dní nebo to, že nedorazí vůbec. Máme však vysokou úspěšnost přepravy.

c) Zákazníci slibují, že nebudou dále prodávat naše produkty komerčním způsobem (legálním nebo nelegálním). The účel dobrot by měl být pouze pro osobní osvícenía sdílet mezi přáteli (= přidáno od března 2015). Pokud nejste podnik s legálním daňovým číslem a komerčním ID. Pokud existuje nějaký důvod se domnívat, že zdroj platby / fondu zákazníka pocházel z podvodného původu, nebo bude cíl našich produktů jiný, než je popsáno výše, bude to mít za následek odmítnutí služby z naší strany plus vrácení peněz. 
Na jednu objednávku je maximální množství produktů a množství, které si někdo může objednat za rok. Pokud jsou příliš objemné, museli bychom požádat o průkaz totožnosti. 

d) Celélium ano neprodávat nezletilým nebo velkým dětem. Ti, kteří objednávají, musí být nejméně 21 let a musí být schopni a ochotni si pozorně přečíst a dodržovat naše pokyny. Zadáním objednávky zákazník prohlašuje, že je dospělý. Pokud máme důvod se domnívat, že tato podmínka není splněna, možná budeme muset požádat o kopii identifikace.

e) Budeme dodávat po obdržení platby. Odesíláme několikrát týdně.

f) Produkty a služby Wholecelium jsou použitelné na nizozemské zákony.

g) Zákazník slibuje, že si před objednáním a před použitím nebo spotřebou zboží přečte informace o produktu na našem webu (a jinde na webu). Wholecelium považuje informování návštěvníků o svých produktech jako jeden z hlavních cílů, ale nijak nenese odpovědnost za nehody nebo škody způsobené osobám nebo zboží, které produkt způsobil kupujícímu našich produktů. Kromě přínosů by při užívání shroomů mohla existovat potenciální rizika. V případě pochybností se zdržte hlasování. 
Ačkoli rostoucí počet lidí (také v akademickém světě) věří, že shroom může přinést výhody pro něčí život, když je používán rozumně, není to dosud plně akceptovaný pohled v běžné zdravotní péči. Dokud jsou tedy naše výrobky stále „experimentální“, nevydává Wholecelium žádné „oficiální“ lékařské tvrzení. 

2 - Zákonnost produktu

Nizozemské právo

Wholecelium je právní společnost s daňovým číslem a kanceláří, stejně jako jakékoli jiné vážné podnikání. Pokud si objednáte v našem internetovém obchodě, prodej se oficiálně uskuteční v Nizozemsku, protože to je země, kde je společnost registrována. Musíme respektovat nizozemské právo a nizozemské právo nás bude respektovat zpět. 

Zákonnost pěstování kouzelných hub roste 

Grow Kits jsou pro nás 100% legální k prodeji. Naše růstové soupravy neobsahují psilocybin. Nejsou to houby - jsou to spory a mycelium. 

Legálnost kouzelných lanýžů

Magic Truffles nespadají pod žádný zákon. Jsou 100% legální, abychom je mohli prodávat. Je to proto, že lanýž se liší od houby a není uvedeno o úředním seznamu seznamů regulovaných látek podle nizozemského zákona o opiu. Podle zákonnosti je tedy zakázáno definovat lanýže jako nezákonné. To byl výslovně potvrzen nizozemským ministrem zdravotnictví v parlamentu dne 9. února 2009. 

Sclerotium Tampenensis nebo magický lanýž je podzemním substrátem houby Tampanensis. Sclerotium Tampenensis je volně k dispozici v Nizozemsku. Dne 1. prosince 2008 byla nová vyhláška ministra v Nizozemsku trestána za halucinogenní houby. K tomu došlo zavedením značného množství specificky pojmenovaných hub do oficiálních seznamů kontrolovaných látek nizozemského zákona o opiu. Jednou z těchto nově kontrolovaných hub je Tampanensis. Samotný kouzelný lanýž však není houba. Je to pouze podzemní substrát Tampanensis, ze kterého může houba růst. Tento názor potvrzují vědci jako Thom Kuyper, profesor ekologie plísní a rozmanitost na univerzitě Wageningen. Lanýž musí být odlišen od houby. Zásada legality je navíc základem trestního práva. Tato zásada zaručuje, že nic není zločinem, pokud to není zákonem jasně zakázáno. V důsledku toho soud, který uplatňuje trestní právo, nikdy nebude trestní ustanovení vykládat extenzivně. Totéž platí pro lanýže. Protože lanýž je vědecky odlišen od houby a není výslovně uveden v oficiálních seznamech kontrolovaných látek podle nizozemského zákona o opiu, zásada legality zakazuje definovat je jako nezákonné. To bylo 9. února 2009 ještě jednou výslovně potvrzeno nizozemským ministrem zdravotnictví v parlamentu.

Evropské právo

Obchodní právo EU říká, že pokud je produkt legální v 1 zemi EU, je ve skutečnosti ve všech zemích EU legální. Takže pokud vaše vláda nepovolí naše typy produktů: zákaz ve vaší zemi je nezákonný, nikoli naše výrobky. Tato logika vyplývá z jurisprudence, která odsunula absint v EU. 

Naše výrobky jsou v Holandsku 100% legální. V zemích EU není prioritou pro vlastní kontrolu, aby hledaly produkty pro shroom. Zdravotní rizika pro šatny jsou velmi nízká ve srovnání s jinými drogami, jako je alkohol nebo kokain.

Mezinárodní smlouvy 

Lanýže nebo Sclerotium Tampenensis nejsou pod kontrolou žádné mezinárodní úmluvy, jako je Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971. Tato úmluva nikdy neměla v úmyslu uvalit kontrolu nad biologickými látkami, ze kterých lze získat psychotropní látky (komentář k Úmluvě o psychotropních látkách, Vídeň, 21. února 1971, OSN v New Yorku, 1976 / CN / 7/589, kapitola Výhrady, umění 32 PSV (sub 5, s. 385) Na konferenci Organizace spojených národů o přijetí protokolu o psychotropních látkách bylo diskutováno, že psychotropní látky lze nalézt ve velké rozmanitosti živých organismů, mezi které patří houby, kaktusy , ryby a ořechy (desáté plenární zasedání ve Vídni dne 2. února 1971, projednávání článku 6 návrhu úmluvy, záznamy 1971, svazek II, s. 38/39). Jakékoli úsilí o kontrolu by mohlo vést k zániku a zničení v současnosti nepředvídatelná rozmanitost rostlin a zvířat a měla by nepředvídatelné důsledky pro potravinové zákony. Autoři Úmluvy o psychotropních látkách varovali před těmito přesnými důsledky 

Tento výklad úmluvy stále podporuje INCB. Toto je Mezinárodní rada pro kontrolu narkotik: hlídací pes drogové politiky OSN. Již 13. září 2001 tajemník van de INCB Herbert Schaepe napsal nizozemskému vrchnímu inspektorovi pro zdravotní péči: Jak víte, houby obsahující výše uvedenou látku jsou shromažďovány a zneužívány pro své halucinogenní účinky. Podle mezinárodního práva nejsou v současnosti žádné rostliny (přírodní materiály) obsahující psilocin a psilocybin kontrolovány Úmluvou o psychotropních látkách z roku 1971. Proto přípravky vyrobené z těchto rostlin nejsou pod mezinárodní kontrolou, a proto nepodléhají žádnému shrnutí článků z roku 1971; ačkoli jsou psilocin a psylocybiny samotné kontrolovány úmluvou, neznamená to, že rostliny, které tyto látky přirozeně obsahují, jsou rovněž pod kontrolou úmluvy. 

Toto stanovisko INCB je potvrzeno v její poslední zprávě z roku 2010, ve které je napsáno: - ačkoli některé aktivní stimulanty nebo halucinogenní složky obsažené v určitých rostlinách jsou kontrolovány podle Úmluvy z roku 1971, žádné rostliny nejsou v současné době kontrolovány podle této Úmluvy nebo podle 1988 Konvence. Přípravky (např. Odvar pro orální použití) vyrobené z rostlin obsahujících tyto účinné látky rovněž nejsou pod mezinárodní kontrolou. (-) Příklady takových rostlin nebo rostlinného materiálu zahrnují magické houby (Psilocybe), které obsahují psilocybin a psilocin (Zpráva Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik za rok 2010, E / INCB / 2010/1, zveřejněná 2. března 2011, doporučení 284 a 285).

Nizozemské soudy odkazují na úmluvu o psychotropních látkách ve svém výkladu nizozemských právních předpisů. V důsledku toho byly čerstvé houby pod kontrolou nizozemského zákona o drogách až do 1. prosince 2008. Nakonec, pro penalizaci bylo zapotřebí nových vnitrostátních právních předpisů. INCB vyjadřuje stejný názor ve své zprávě z roku 2010, ve které doporučuje členským státům, které mají problémy s osobami zneužívajícími rostlinný materiál kvůli halucinogenním složkám, které obsahuje, zvážit kontrolu těchto rostlin na vnitrostátní úrovni. Vlastnictví takových rostlin není trestné, pokud to předchozí zákon nestanoví. Zásada zákonnosti představuje základní lidské právo chráněné mezinárodními úmluvami, které musí členské státy Organizace spojených národů rovněž dodržovat. To znamená, že halucinogenní houby jsou legální, pokud je vnitrostátní zákonodárci nebo soudy výslovně sankcionují. Totéž platí pro lanýže, které se vědecky odlišují od hub. Nizozemský příklad ukazuje, že uvedení konkrétní halucinogenní houby pod kontrolu zákona o drogách neznamená, že tímto zákonem se řídí i podzemní substrát této houby, magická lanýž. Z tohoto důvodu je vhodné pečlivě zkontrolovat v každé zemi, kde chcete koupit, prodat nebo vlastnit lanýže, pokud jsou výslovně trestány vnitrostátními zákony nebo jinými předpisy. Pokud tomu tak není, musí být považovány za volně obchodovatelné.
 

 

3 - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 

O našich zásadách ochrany osobních údajů

Wholecelium se velmi stará o vaše soukromí. Zpracováváme výhradně údaje, které potřebujeme pro (zlepšování) našich služeb, a pečlivě zpracováváme veškeré informace shromážděné o vás a vašem využívání našich služeb. Vaše data nejsou sdílena s třetími stranami pro komerční účely. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb poskytovaných společností Wholecelium. Počáteční datum platnosti těchto podmínek je 01/05/2020, se zveřejněním nové verze je zrušena platnost všech předchozích verzí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace o vás shromažďujeme, k čemu jsou tyto údaje používány a s kým a za jakých podmínek mohou být tyto údaje sdíleny s třetími stranami. Také vám vysvětlíme, jak ukládáme vaše údaje, jak chráníme vaše údaje před zneužitím a jaká práva máte ohledně osobních údajů, které nám poskytujete.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.

O našem zpracování dat

Níže si můžete přečíst, jak zpracováváme vaše data, kde je ukládáme, jaké bezpečnostní techniky používáme a komu jsou data viditelná.

Software pro webový obchod

MijnWebwinkel

Náš webový obchod byl vyvinut pomocí softwaru MijnWebwinkel aka MyOnlineStore. Osobní údaje shromážděné pomocí našich webových stránek a služeb jsou sdíleny s MyOnlineStore. MyOnlineStore vyžaduje přístup k těmto podrobnostem, aby mohla nabídnout (technickou) podporu. Tyto údaje nebudou používat k žádným jiným účelům. MyOnlineStore je povinen na základě dohody, kterou s nimi uzavřeme, přijmout nezbytná preventivní a bezpečnostní opatření, pokud jde o vaše osobní údaje. MyOnlineStore používá soubory cookie ke shromažďování technických informací o používání softwaru. Nejsou shromažďovány a / nebo ukládány žádné osobní údaje. MyOnlineStore si vyhrazuje právo interně sdílet shromážděná data, aby zlepšila své vlastní služby.

E-mail a seznamy adres

Office365

Pro náš běžný pracovní e-mail používáme e-mailové služby Office365. Tato strana implementovala vhodná technická a organizační opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě nebo poškození vašich údajů. Office365 nemá přístup do naší poštovní schránky a s e-mailovým provozem zacházíme důvěrně.

Zpracovatelé plateb

Pay.nl

Pro uzavírání a zpracování (část) našich plateb v našem internetovém obchodě používáme poskytovatele plateb Pay.nl. Pay.nl zpracovává vaše jméno, adresu a informace o pobytu. Zpracovávají také platební údaje, jako je číslo vašeho bankovního účtu nebo číslo kreditní karty. Pay.nl implementovala vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů. Pay.nl si vyhrazuje právo dále používat vaše osobní (anonymizované) informace

zlepšovat své služby a v této souvislosti je sdílet s třetími stranami. V případě požadavku na odloženou platbu (úvěr) Pay.nl bude sdílet osobní a objednávkové údaje s příslušným poskytovatelem plateb. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů se vztahují také na veškeré služby Pay.nl, které používají třetí strany. Pay.nl neukládá vaše data déle, než jsou splátky povolené příslušnými právními důvody.

Doprava a logistika

PostNL

Pokud u nás zadáte objednávku, je naší odpovědností, aby vám byla vaše objednávka úspěšně doručena. K dodání používáme služby PostNL. Pro úspěšné doručení je důležité, abychom s PostNL sdíleli vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti. PostNL používá tyto informace pouze k uskutečnění dohody o doručení. V případě, že si PostNL najme subdodavatele, budou tyto informace sdílet s těmito stranami.

Účetnictví a účetnictví

MoneyBird

Pro naše účetnictví, správu a vedení účetnictví využíváme služby MoneyBird. Sdílíme vaše jméno, adresu, bydliště a obecné podrobnosti týkající se vaší objednávky / nákupu. Tato data se používají pro správu prodejních faktur. Vaše osobní údaje jsou bezpečně odeslány a uloženy, společnost MoneyBird implementovala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou nebo neoprávněným použitím. MoneyBird je povinen zachovávat mlčenlivost a bude s vašimi údaji zacházet odpovídajícím způsobem. MoneyBird nepoužívá vaše osobní údaje k žádným jiným účelům, než které byly popsány výše.

Účel zpracování dat

Obecný účel zpracování dat

Vaše údaje používáme pouze za účelem poskytování našich služeb. To znamená, že cíl zpracování těchto údajů stojí v přímé souvislosti s úkolem nebo úkolem, který nám nabízíte. Tyto údaje nepoužíváme pro (adresované) marketingové účely. Pokud s námi sdílíte informace a používáme je k tomu, abychom vás - ne na základě žádosti - kontaktovali později, nejprve vás požádáme o výslovný souhlas. Vaše údaje nejsou sdíleny s třetími stranami za jiným účelem, než je plnění účetních a administrativních povinností. Všechny tyto třetí strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost na základě dohody, kterou s nimi máme, přísahy nebo zákonné povinnosti.

Automaticky shromažďovaná data

Informace automaticky shromážděné naší webovou stránkou jsou zpracovávány pouze za účelem poskytnout vám a / nebo dále vylepšovat naše služby. Tyto informace (například vaše IP adresa (anonymizovaná), webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobní údaje.

Spolupráce v daňovém a trestním vyšetřování

V některých případech nás vláda může zavázat k zákonné povinnosti sdílet vaše informace za účelem pomoci při daňovém nebo trestním vyšetřování. V takových případech jsme nuceni vyhovět a pomoci, ale na základě zákonných možností nabídneme námitku.

Retenční období

Vaše údaje ukládáme tak dlouho, dokud jste u nás klientem. To znamená, že udržujeme a udržujeme váš klientský profil, dokud nám nedáte najevo, že již nechcete využívat naše služby. Taková zpráva funguje také jako a

požádat o zapomenutí. Jsme povinni uchovávat faktury s vašimi (osobními) údaji z důvodu příslušných administrativních povinností, tyto informace jsou bezpečně uloženy tak dlouho, dokud příslušná lhůta pro tyto povinnosti ještě neuplynula. Personál již nemá přístup k vašemu klientskému profilu a veškerým dokumentům vytvořeným kvůli vašemu úkolu nebo úkolu.

Vaše práva

Na základě platného nizozemského a evropského práva máte jako zúčastněná strana určitá práva, pokud jde o osobní údaje, které zpracováváme námi nebo jejich jménem. Níže naleznete vysvětlení těchto práv a toho, jak se jich jako zúčastněná strana můžete těchto práv dovolávat. V zásadě, aby se zabránilo zneužití, zasíláme faktury a kopie vašich údajů pouze na e-mailové adresy, které jste nám oznámili. Pokud si přejete obdržet tyto údaje na jiné e-mailové adrese nebo například poštou, požádáme vás, abyste se odpovídajícím způsobem identifikovali. Udržujeme správu uzavřených požadavků, v případě požadavku na zapomenutí budeme udržovat správu anonymizovaných údajů. Všechny faktury a kopie dat obdržíte v souborech, které jsou strukturovány ve strojově čitelném formátu na základě klasifikace dat, které používáme v našem systému. Máte-li podezření, že s vašimi osobními údaji zacházíme špatně nebo je zneužíváme, máte kdykoli právo podat stížnost u Autoriteit Persoonsgegevens.

Právo na kontrolu

Po celou dobu si vyhrazujete právo prohlížet si údaje, které zpracováváme a které mají vztah nebo mohou být redukovatelné na vaši osobu. O takové prohlížení můžete požádat náš kontakt odpovědný za záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude váš požadavek schválen, zašleme vám prostřednictvím e-mailové adresy, která je nám známa, kopii všech údajů s přidaným přehledem zpracovatelů, kteří tyto údaje spravují, a zároveň uvedeme kategorie, pod kterými tyto údaje ukládáme.

Právo na opravu

Po celou dobu si vyhrazujete právo na úpravu údajů, které zpracováváme a které mají vztah nebo mohou být redukovatelné na vaši osobu. Můžete požádat o takovou úpravu našeho kontaktu odpovědného za záležitosti ochrany soukromí. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude váš požadavek schválen, zašleme vám prostřednictvím e-mailové adresy, která je nám známa, potvrzení, že údaje byly upraveny.

Právo na omezení zpracování

Po celou dobu si vyhrazujete právo omezit údaje, které zpracováváme a které mají vztah nebo mohou být redukovatelné na vaši osobu. Můžete požádat o takové omezení našeho kontaktu odpovědného za záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude váš požadavek schválen, zašleme vám prostřednictvím e-mailové adresy, která je nám známa, potvrzení, že zpracování vašich údajů je omezeno, dokud se nerozhodnete toto omezení zrušit.

Právo na převoditelnost

Kdykoli si vyhrazujete právo požadovat, aby údaje, které zpracováváme, mají vztah nebo mohou být redukovatelné na vaši osobu, zpracovávány třetí stranou podle výběru. Tuto žádost můžete zaslat našemu kontaktu odpovědnému za záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude váš požadavek schválen, zašleme vám prostřednictvím e-mailové adresy, která je nám známa, vaše (osobní) faktury nebo kopie údajů, které jsme my nebo třetí strany jménem nás zpracovali. Je vysoce pravděpodobné, že v takovém případě vám již nebudeme moci nabízet naše služby, protože již nemůžeme zaručit předchozí bezpečnost údajů.

Právo na námitku a jiná práva

Vždy si vyhrazujete právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které provádíme my nebo jménem nás třetími stranami. V případě takové námitky okamžitě zastavíme veškeré zpracování vašich údajů, zatímco bude vaše námitka vyšetřována a zpracována. V případě oprávněné námitky vrátíme všechny faktury a / nebo kopie osobních údajů, které jsme my nebo třetí strany jménem nás zpracovali až do tohoto bodu a poté přestaneme zpracovávat. Rovněž si ponecháváte právo nebýt předmětem automatizovaných rozhodovacích procesů nebo profilování. Vaše údaje zpracováváme takovým způsobem, že toto právo neplatí. Pokud si myslíte, že toto právo platí, požádáme vás, abyste se obrátili na náš kontakt odpovědný za záležitosti ochrany osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vždy si vyhrazujeme právo měnit naše zásady ochrany osobních údajů. Tato stránka však vždy zobrazuje nejnovější verzi našich zásad ochrany osobních údajů. Pokud budou mít nové zásady ochrany osobních údajů důsledky pro způsoby, jakými zpracováváme nedávno shromážděné údaje o vaší osobě, budeme vás o tom informovat e-mailem.

Detaily společnosti: Treehouse

POBox 1067

1440 BB, Purmerend

Nizozemí 

info@wholecelium.com

 

OBJEDNÁVKA

platba, doprava, legální

PŘÍRUČKY

jak používat

PSILOPEDIE

otevři svou mysl